ATF Query

Poniższy dokument opisuje funkcjonalność ATF w Winampie. ATF (Advanced Title Formatting), czyli Zaawansowane formatowanie tytułów, określa sposób wyświetlania metadanych przez Winampa w oknie edytora list odtwarzania oraz pasku tytułu, w głównym oknie.
Globalny ciąg ATF może być edytowany ręcznie, poprzez stronę preferencji Winampa - Tytuły. Domyślnym ciągiem ATF w Winampie jest następujący ciąg:

[%artist% - ]$if2(%title%,$filepart(%filename%)

Jeśli pola Wykonawca oraz Tytuł są określone w znaczniku pliku, wynikiem takiego zapisu będzie: Wykonawca - Tytuł. Jeśli natomiast plik nie posiada tych informacji wyświetlona zostanie Nazwa pliku.1. Sposób użycia

  • %jakies_pole% - określa pole metadanych.
  • $jakas_funkcja() - określa wywołanie funkcji.
  • [] - dane w nawiasie kwadratowym są "wyświetlane tylko wtedy, gdy znaleziono je w metadanych".
  • ‘ ’ - dane ujęte w znaki cudzysłowia wyświetlane są bez ich parsowania, na przykład:

‘jakis_tekst$jakis_tekst%jakis_tekst[]’
wynikiem będzie cały ciąg tekstu bez znaków specjalnych ($,%,[,]).

2. Pola

Pola definiowane są przez różne elementy Winampa. Niektóre z nich są specyficzne dla Biblioteki mediów (%rating%, %playcount%), inne pochodzą z Winampa (%filename%, %folder%). Jednak, w większości przypadków, pola definiowane są przez wtyczki wejściowe. Niektóre z nich oferują ich znacznie więcej niż inne. Na przykład, wtyczka Windows Media (in_wm, Winamp 5.12+), definiuje wartości z DOWOLNYCH pól w formie %WM/*% (patrz na sekcję Zaawansowane w oknie Informacje o pliku dla plików wma/wmv/asf).
2.1 Pola definiowane przez Winampa2.1.1 %filename%


Zwraca pełną ścieżkę dostępu do pliku. Aby wyświetlić tylko nazwę pliku, użyj funkcji $filepart.2.1.2 %folder%


Zwraca katalog, w którym znajduje się plik.

Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.
2.2 Pola definiowane przez Bibliotekę mediów2.2.1 %rating%


Zwraca klasyfikację utworu, w postacji liczby całkowitej z zakresu 1 do 5 (jeśli utwór jest sklasyfikowany). Aby wyświetlić te dane jako gwiazdki lub inne znaki, użyj funkcji $repeat.

Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


2.2.2 %playcount%


Zwraca licznik odtwarzania (liczbę, która mówi o tym, ile razy dany utwór był odtwarzany), jeśli plik przechowywany jest w bazie danych Biblioteki mediów.

Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.
2.3 Pola definiowane przez Bibliotekę mediów lub wtyczki wejściowe2.3.1 %artist%


Zwraca pole Wykonawca.


2.3.2 %title%


Zwraca pole Tytuł.


2.3.3 %album%


Zwraca pole Album.


2.3.4 %year%


Zwraca pole Rok.


2.3.5 %genre%


Zwraca pole Gatunek.


2.3.6 %comment%


Zwraca pole Komentarz.


2.3.7 %tracknumber%


Zwraca pole Numer utworu, bez dodatkowych znaków, np. Utwór 1 zostanie wyświetlony jako 1.
Aby wyświetlić dodatkowe znaki, w postacji zer, np.01, 02...10, 11, użyj funkcji $num lub funkcji $lpad.


2.3.8 %track%


Pole to zwraca te same informacje co pole %tracknumber%


2.3.9 %albumartist%


Zwraca pole Wykonawca albumu.

Tylko w Winampie 5.3 lub nowszym.


2.3.10 %disc%


Zwraca pole Numer dysku, jeśli jest dostępne, np. 1/2 (Dysk #1 ze zbioru 2 płyt CD).


2.3.11 %composer%


Zwraca pole Kompozytor.


2.3.12 %publisher%


Zwraca pole Wydawca (Wytwórnia fonograficzna).

Tylko w Winampie 5.3 lub nowszym.


2.3.13 %streamtitle%


Zwraca pole Tytuł strumienia, jeśli dany strumień istnieje.


2.3.14 %bitrate%


Zwraca pole Szybkość transmisji bitów (dla plików VBR użyta zostanie średnia szybkość transmisji bitów)


2.3.15 %length%


Zwraca pole Długość utwory w milisekundach. Aby sformatować długość trwania utworu, użyj ciągu:

$div(%length%,60000):$num($div($mod(%length%,60000),1000),2)


2.3.16 %type%


Zwraca 1, jeśli plik jest plikiem Wideo oraz 0, jeśli jest plikiem audio.

Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


2.3.17 %vbr%


Zwraca 1 dla plików audio VBR (kodowanych ze zmienną szybkością transmisji bitów) oraz 0, dla plików audio CBR (kodowanych ze stałą szybkością transmisji bitów).


2.3.18 %category%


Zwraca pole Kategoria.

Tylko w Winampie 5.55 lub nowszym.


2.3.19 %producer%


Zwraca pole Producent (nagrania bądź filmu).

Tylko w Winampie 5.57 lub nowszym.


2.3.20 %director%


Zwraca pole Reżyser (filmu). Głównie używane do opisu plików wideo.

Tylko w Winampie 5.57 lub nowszym.
2.4 Pola definiowane przez wtyczki wejściowe


Poniżej przedstawione sa pola, które definiowane są przez wtyczki wejściowe (powyżej wymieniono także te, które definiowane są również przez Bibliotekę mediów (%length%, %disc%, %track%, %composer%, %streamtitle%, %albumartist%, %publisher%).


2.4.1 %trackartist%


Zwraca pole Wykonawca utworu (odpowiednik pola Wykonawca), jeśli Wykonawca albumu jest inny.

Tylko w Winampie 5.3 lub nowszym.


2.4.2 %mood%


Zwraca pole Nastrój.

Tylko w Winampie 5.3 lub nowszym.


2.4.3 %bpm%


Zwraca pole BPM (Uderzenia na minutę), jeśli dane/pole istnieje.

Tylko w Winampie 5.3 lub nowszym.


2.4.4 %key%


Zwraca pole Tonacja (np. e-moll), jeśli ono istnieje.

Tylko w Winampie 5.3 lub nowszym.


2.4.5 %lyricist%


Zwraca pole Autor słów utworu.

Tylko w Winampie 5.3 lub nowszym.


2.4.6 %conductor%


Zwraca pole Dyrygent.

Tylko w Winampie 5.3 lub nowszym.


2.4.7 %tool%


Zwraca pole Narzędzie kodujące (oprogramowanie użyte do zgrania i zakodowania utworu), np. Winamp 5.34.

Tylko w Winampie 5.3 lub nowszym.


2.4.8 %family%


Zwraca pole Typ pliku, np. dla pliku M4A zwraca: Format pliku MPEG-4 Audio

Tylko w Winampie 5.5 lub nowszym.


2.4.9 %encoder%


Zwraca pole Koder, np. LAME 3.97

Tylko w Winampie 5.3 lub nowszym.


2.4.10 %ISRC%


Zwraca kod International Standard Recording Code, lub ISO 3901 (Informacje)

Tylko w Winampie 5.3 lub nowszym.


2.4.11 %replaygain_track_gain%


Zwraca wartość Wzmocnienia utworu współczynnika wzmocnienia ReplayGain (np. -3.16 dB), jeśli istnieje.

Tylko w Winampie 5.3 lub nowszym.


2.4.12 %replaygain_album_gain%


Zwraca wartość Wzmocnienia albumu współczynnika wzmocnienia ReplayGain, jeśli istnieje.

Tylko w Winampie 5.3 lub nowszym.


2.4.13 %replaygain_track_peak%


Zwraca szczytową wartość Wzmocnienia utworu współczynnika wzmocnienia ReplayGain, jeśli istnieje.

Tylko w Winampie 5.3 lub nowszym.


2.4.14 %replaygain_album_peak%


Zwraca szczytową wartość Wzmocnienia albumu współczynnika wzmocnienia ReplayGain, jeśli istnieje.

Tylko w Winampie 5.3 lub nowszym.


2.4.15 %gain%


Zwraca wartość Wzmocnienia ReplayGain, jeśli istnieje.
Tylko w Winampie 5.3 lub nowszym.

Tylko w Winampie 5.3 lub nowszym.


3. Funkcje

Uważaj na znaki spacji po znakach przecinka.
Ciąg: $if(%title%, Ma tytuł, Nie ma tytułu) wyświetli w wyniku: “ Ma tytuł” (zwróć uwagę na spację na początku), a nieMa tytuł”. Prawidłowo zapisany ciąg powinien wyglądać jak ten: $if(%title%,Ma tytuł,Nie ma tytułu).
3.1 Przepływ sterowania3.1.1 [...]


Sekcja warunkowa


3.1.2 $if


Parametry: (a, then, else)

Wynik: Jeśli parametr a zawiera przynajmniej jedno prawidłowe, nie puste pole, to jest przetwarzane i zwracane w postaci parametru then, w przeciwnym razie zwracany jest parametr else. Proszę zwrócić uwagę, że funkcja $if(A,A,B) jest równa funkcji $if2(A,B)

Przykład:

$if(%artist%,Ma znacznik Wykonawca,Nie ma znacznika Wykonawca)


3.1.3 $if2


Parametry: (a, else)

Wynik: Jeśli parametr a zawiera prawidłowe, nie puste pole, to parametr a jest przetwarzany i zwracany, w przeciwnym razie zwracany jest parametr else

Przykład:

$if2(%album%,Brak albumu)


3.1.4 $if3


Parametry: (a1, ..., aN, else)

Wynik: Jeśli jeden z parametrów a1... aN zawiera prawidłowe, nie puste pole, wartość jest przetwarzana i zwracana, w przeciwnym razie zwracany jest parametr else.

Przykład:

$if3(%artist%,%filename%,%album%,Brak pola)


3.1.5 $decode


Parametry: (a, b1, c1, ..., bN, cN, else)

Wynik: cN lub else. Funkcja instrukcji wyboru (switch/case), która decyduje o tym, który z parametrów bN jest równy parametrowi a, zwracając odpowiadający mu parametr cN. Jeśli żaden z nich nie pasuje, zwracany jest ostatni parametr else.

Przykład:

$decode($fileext(%filename%),MP3,MPEG-1 Layer 3,MP4,Kontener MPEG-4,Inne)
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.1.6 $ifgreater


Parametry: (x1, x2, then, else)

Wynik: Porównywane są wartości liczb całkowitych x1 oraz x2. Jeśli x1 jest większe od x2, to przetwarzany jest parametr then i zwracana jest jego wartość. W przeciwnym razie (x2 jest większe od x1) przetwarzany jest parametr else i zwracana jest jego wartość.

Przykład:

$ifgreater(%rating%,2,Najwyżej oceniony utwór,Utwór oceniony nienajwyżej)
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.1.7 $iflonger


Parametry: (a1, x1, then, else)

Wynik: Porównywane są długości ciągu znaków a1 oraz x1. Jeśli ciąg a1 jest dłuższy, parametr then jest przetwarzany i zwracana jest jego wartość. W przeciwnym razie parametr else jest przetwarzany i zwracana jest jego wartość.

Przykład:

$iflonger(%title%,15,Długi tytuł,Krótki tytuł)
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.1.8 $IfStrEqual2


Parametry: (A, B, then, else)

Wynik: Jeśli A = B wykonaj then, w przeciwym razie wykonaj else

Przykłady:

$IfStrEqual2(%year%,2007,Nowy!:,Stary:)
$IfStrEqual2(%type%,1,'(Wideo)','(Audio)')
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.1.9 $IfStrEqual


Parametry: (A, B, then)

Wynik: Jeśli A = B wykonaj then, w przeciwnym razie nie rób nic

Przykład:

Ciąg $IfStrEqual(%year%,2007,Nowy!:) wyświetli “Nowy!”, jeśli media zostały wydane w 2007 roku.
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.
3.2 Operacje logiczne3.2.1 $and


– Usunięto –

Parametry:(%a%, %b%) – Jeśli pola są przetwarzane są sprawdzane.

Wynik: 1 jeśli pola %a% oraz %b% są przetwarzane. Jeśli tak nie jest, wyświetlany jest pusty ciąg znaków. (?????)

Przykład:

$if($and(%artist%,%title%),Posiada Wykonawcę i Tytuł,Brak jednego pola)
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.
3.3 Operacje arytmetyczne3.3.1 $mod


Parametry: (x1, x2)

Wynik: Reszta z dzielenia x1 przez x2

Przykład:

$mod(21,8) zwraca “5”.
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.3.2 $div


Parametry: (x1, x2)

Wynik: x1 / x2. Wynik dzielenia x1 przez x2

Przykład:

$div(60,10)
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.3.3 $mul


Parametry: (x1,x2,...,xn) - Lista liczb do przemnożenia.

Wynik: x1 * x2 * ... * xn. Podane liczby są mnożone przez siebie.

Przykład:

$mul(7,8,3,4)
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.3.4 $muldiv


Parametry: (x1, x2, x3)

Wynik: x1 * x2 / 3. Liczba x1 mnożona jest przez liczbę x2, a następnie dzielona przez liczbę x3. Wynik zaokrąglany jest do najbliższej liczby całkowitej.

Przykład:

$muldiv(10,6,3) zwraca “20”.
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.3.5 $sub


Parametry: (x1,x2,...,xn) - Lista plików do operacji odejmowania.

Wynik: x1 - x2 - ... - xn. Od liczby x1 odejmowane są liczby x2...xn.

Przykład:

$sub(25,1,3,2,3)
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.3.6 $add


Parametry: (x1,x2,...,xn) - Lista plików do operacji dodawania.

Wynik: x1 + x2 +...+ xn. Wynikiem jest suma wszystkich przekazanych liczb.

Przykład:

$add(2,3,%playcount%,%rating%)
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.3.7 $greater


Parametry: (x1, x2) - Dwie liczby do porównania

Wynik: 1 jeśli liczba x1 jest większa od liczby x2, w przeciwnym razie nie wykonuje się. Podobna w użyciu do funkcji $ifgreater()

Przykład:

$greater(3,2) – Uwaga: wydaje się, że nie działa wewnątrz funkcji $if().
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.3.8 $max


Parametry: (x1,...,xn) - Lista liczb do porównania.

Wynik: Największa liczba z przekazanych argumentów.

Przykład:

$max(7,8,3,4)
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.3.9 $min


Parametry: (x1,...,xn) - Lista liczb do porównania.

Wynik: Najmniejsza liczba z przekazanych argumentów.

Przykład:

$min(7,8,3,4)
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.
3.4 Operacje na łańcuchu znaków3.4.1 $lower


Parametry: (a1)

Wynik: Parametr a1 zapisany jest małymi literami.

Przykład:

$lower(%title%)


3.4.2 $upper


Parametry: (a1)

Wynik: Parametr a1 zapisany jest dużymi literami.

Przykład:

$upper(%title%)


3.4.3 $replace


Parametry: (a1, a2, a3)

Wynik: Wszystkie wystąpienia parametru a2 w parametrze a1 są zastępowane parametrem a3

Przykład:

$replace(dum,u,o) wypisuje “dom”.
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.4.4 $left


Parametry: (a1, x1)

Wynik: Pierwszy znak x1 parametru a1

Przykład:

$left(%title%)
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.4.5 $right


Parametry: (a1, x1)

Wynik: Ostatni znak x1 parametru a1

Przykład:

$right(%title%)
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.4.6 $len


Parametry: (a1)

Wynik: Liczba znaków parametru a1

Przykład:

$len(%artist%)
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.4.7 $substr


Parametry: TODO: (a1, a2)

Wynik: TODO: a1

Przykład:

TODO: $substr()
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.4.8 $strstr


Parametry: (a1, a2)

Wynik: Indeks pierwszego wystąpienia łańcucha znaków parametru a2 w parametrze a1

Przykład:

$strstr(aacbbabb,ab) zwraca “6”.
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.4.9 $strrchr


Parametry: (a1, a2)

Wynik: Indeks ostatniego wystąpienia znaku parametru a2 w parametrze a1

Przykład:

$strrchr(aacbbabb,a) zwraca “6”.
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.4.10 $strlchr


Parametry: (a1, a2)

Wynik: Indeks pierwszego wystąpienia znaku parametru a2 w parametrze a1

Przykład:

$strlchr(aacbbabb,a) zwraca “1”.
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.4.11 $strchr


Parametry: (a1, a2)

Wynik: Indeks pierwszego wystąpienia znaku parametru a2 w parametrze a1

Przykład:

$strchr(aacbbabb,a) zwraca “1” (tak samo jak funkcja $strlchr() ??).
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.4.12 $shortest


Parametry: (a1, a2)

Wynik: a1 lub a2, w zależności od tego, który z nich ma mniejszą długość.

Przykład:

$shortest(%album%,%folder%)


3.4.13 $longest


Parametry: (a1, a2)

Wynik: a1 lub a2, w zależności od tego, który z nich ma większą długość.

Przykład:

$longest(%album%,%folder%)


3.4.14 $abbr


Parametry: (a1, x1)

Wynik: Wartość parametru a1 jest skracana.

Przykłady:

Ciąg $abbr(%album%) konwertuje nazwę albumu, np. “Final Fantasy VI” na “FFVI”.
Ciąg $abbr(Advanced Title Formatting,10) zwraca “ATF”.
Ciąg $abbr(%album%,10) zwraca skróconą nazwę albumu, tylko wtedy, gdy ciąg jest dłuższy od 10 znaków.
Parametr x1 jest opcjonalny. Jeśli jest zdefiniowany, wartość parametru a1 zostanie skrócona tylko wtedy, gdy jego długość przekroczy ilość znaków określoną przez wartość parametru x1


3.4.15 $padcut


Parametry: (a1, x2)

Wynik: Wartość parametru a1 uzupełniana jest x2 spacjami lub pomniejszona do x2 znaków.

Przykład:

$padcut(%artist%,15)


3.4.16 $cut


Parametry: (a1, x2)

Wynik: Wartość parametru a1 pomniejszona o x2 znaków.

Przykład:

$cut(%comment%,15) zwraca pierwszych 15 znaków pola Komentarz.


3.4.17 $pad


Parametry: (string, num, padstr)

Wynik: Wartość parametru string uzupełniana jest o num znaków (domyślnie spacjami) lub określonym znakiem (lub powtarzanym łańcuchem znaków) przez wartość parametru padstr

Przykład:

$pad(%artist%,40) lub $pad(%artist%,40,.), gdzie ciąg uzupełniany jest kropkami.


3.4.18 $lpad


Parametry: (string, num, padstr)

Wynik: Wartość parametru string uzupełniana jest o num znaków z lewej strony (domyślnie spacjami) lub określonym znakiem (lub powtarzanym łańcuchem znaków) przez wartość parametru padstr.

Przykład:

$lpad(%tracknumber%,3) lub $lpad(%tracknumber%,3,0), gdzie na początku ciągu znajdują się zera uzupełniające.
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.4.19 $trim


Parametry: (a1)

Wynik: Wartość parametru a1 bez spacji poprzedzających oraz kończących.

Przykład:

$trim(%artist%)
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.4.20 $repeat


Parametry: (a1, x1)

Wynik: Wartość parametru a1 powtórzona jest x1 razy.

Przykład:

$repeat(*,%rating%)
(Do wersji Winamp 5.2 funkcjonalność taką zapewniała funkcja $fill(). Została ona usunięta poczynając od wersji 5.21.)


3.4.21 $caps


Parametry: (a1)

Wynik: Wartość parametru a1 zapisana małymi literami, przy czym pierwsze litery każdego ze słów pisane są z dużej litery.

Przykład:

$caps(%artist%)


3.4.22 $caps2


Parametry: (a1)

Wynik: a1, przy czym, pierwsza litera każdego słowa jest pisana z dużej litery.

Przykład:

$caps2(%artist%)


3.4.23 $fileext


Parametry: (a1)

Wynik: Rozszerzenie pliku określonego przez wartość parametru a1

Przykład:

$fileext(%filename%)


3.4.24 $filepart


Parametry: (a1)

Wynik: Nazwa pliku będąca wartością parametru a1 (bez ścieżki dostępu)

Przykład:

$filepart(%filename%)


3.4.25 $filename


Parametry: (a1)

Wynik: Nazwa pliku będąca wartością parametru a1 (bez ścieżki dostępu)

Przykład:

$filename(%filename%)


3.4.26 $directory


Parametry: (a1, x1)

Wynik: Nazwa katalogu ścieżki będącej wartością parametru a1, który znajduje się x1 poziomów wyżej.

Przykład:

$directory(%filename%,2)
Powyższy przykład zwróci katalog “Music”, jeśli pełną ścieżką dostępu jest “C:\Music\Artist - Album\Song.mp3”. Parametr x1 jest opcjonalny, domyślnie ma wartość 1.
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.4.27 $split


Parametry: (a, token, which)

Wynik: Rozbicie łańcucha znaków dysku oraz/lub utworu, np. aby pokazać "1" zamiast "1/11"

Przykład:

[$num(%track%,2)$IfStrNotEqual($split(%track%,/,1),,/$num($split(%track%,/,1),2))]
Tylko w Winampie 5.5 lub nowszym.


3.4.28 $ext


Parametry: (a1)

Wynik: Rozszerzenie pliku określonego przez wartość parametru a1

Przykład:

$ext(%filename%)
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.4.29 $hex


Parametry: (x1, x2)

Wynik: Wartość parametru x1 w postaci liczby szesnastkowej z liczbą zer po lewej stronie określonej przez wartość parametru x2

Przykład:

$hex(%tracknumber%,4)
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.4.30 $dec


Parametry: (x1, x2)

Wynik: Wartość parametru x1 wraz z określoną przez wartość parametru x2 liczbą zer poprzedzających.

Przykład:

$dec(%tracknumber%,5)
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.4.31 $num


Parametry: (x1, x2)

Wynik: Wartość parametru x1 wraz z określoną przez wartość parametru x2 liczbą zer poprzedzających.

Przykład:

$num(%tracknumber%,5)
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.4.32 $null


Parametry: Dowolna liczba parametrów

Wynik: Nic

Przykład:

$null() Nic nie robi. Funkcja ta jest użyteczna w przypadku, gdy wymagany jest parametr, a chcemy tylko pusty łańcuch znaków.
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.4.33 $PathLPart


Parametry: (a1, x1)

Wynik: Pierwszy poziom x1 parametru a1

Przykład:

$PathLPart(%filename%,2)
Powyższy przykład zwróci ścieżkę “C:\Music”, jeśli pełną ścieżką dostępu jest “C:\Music\Sonic Youth - Daydream Nation\01 - Teen Age Riot.mp3”.
Tylko w Winampie 5.3 lub nowszym.


3.4.34 $PathRPart


Parametry: (a1, x1)

Wynik: Ostatni poziom x1 parametru a1

Przykład:

$PathRPart(%filename%,2)
Powyższy przykład zwróci ścieżkę “Sonic Youth - Daydream Nation\01 - Teen Age Riot.mp3”, jeśli pełną ścieżką dostępu jest “C:\Music\Sonic Youth - Daydream Nation\01 - Teen Age Riot.mp3”.
Tylko w Winampie 5.3 lub nowszym.


3.4.35 $PathLTrim


Parametry: (a1, x1)

Wynik: Wartość parametru a1 bez pierwszego poziomu x1 parametru a1

Przykład:

$PathLTrim(%filename%,1)
Powyższy przykład zwróci ścieżkę “Music\Sonic Youth - Daydream Nation\01 - Teen Age Riot.mp3”, jeśli pełną ścieżką dostępu jest “C:\Music\Sonic Youth - Daydream Nation\01 - Teen Age Riot.mp3”.
Tylko w Winampie 5.3 lub nowszym.


3.4.36 $PathRTrim


Parametry: (a1, x1)

Wynik: Wartość parametru a1 bez ostatniego poziomu x1 parametru a1

Przykład:

$PathRTrim(%filename%,1)
Powyższy przykład zwróci ścieżkę “C:\Music\Sonic Youth - Daydream Nation”, jeśli pełną ścieżką dostępu jest “C:\Music\Sonic Youth - Daydream Nation\01 - Teen Age Riot.mp3”.
Tylko w Winampie 5.3 lub nowszym.
3.5 Zmienne3.5.1 $puts


Parametry: (name, value)

Wynik: Przechowuje parametr value w zmiennej name. Może być on później pobrany używając funkcji $get(name). Użyj funkcji $put(), aby przechowywać wartość parametru value oraz zwracać tę wartość.

Przykład:

$puts(artist_title,%artist% - %title%)
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.5.2 $put


Parametry: (name, value)

Wynik: value. Przechowuje parametr value w zmiennej name. Może być on później pobrany używając funkcji $get(name). Użyj funkcji $puts(), aby przechowywać wartość parametru value bez jej zwracania.

Przykład:

$put(artist_title,%artist% - %title%)
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.5.3 $get


Parametry: (name)

Wynik: Wartość value parametru zmiennej name, zainicjowanej wcześniej przez funkcję $put() lub $puts().

Przykład:

$get(artist_title)
Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.
3.6 Informacje systemowe3.6.1 $systime_second


Parametry: TODO: (a1, a2)

Wynik: TODO: a1

Przykład: TODO: $systime_second()

Uwaga:

Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.6.2 $systime_minute


Parametry: TODO: (a1, a2)

Wynik: TODO: a1

Przykład: TODO: $systime_minute()

Uwaga:

Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.6.3 $systime_hour


Parametry: TODO: (a1, a2)

Wynik: TODO: a1

Przykład: TODO: $systime_hour()

Uwaga:

Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.6.4 $systime_day


Parametry: TODO: (a1, a2)

Wynik: TODO: a1

Przykład: TODO: $systime_day()

Uwaga:

Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.


3.6.5 $systime_month


Parametry: TODO: (a1, a2)

Wynik: TODO: a1

Przykład: TODO: $systime_month()

Uwaga:

Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.3.6.6 $systime_year

Parametry: TODO:(a1, a2)

Wynik: TODO: a1

Przykład: TODO: $systime_year()

Uwaga:

Tylko w Winampie 5.2 lub nowszym.
3.7 Inne [TO DO]3.7.1 $select


Parametry:

Wynik:

Przykład:


3.7.2 $tab


Parametry:

Wynik:

Przykład:


3.7.3 $crlf


Parametry:

Wynik:

Przykład:


3.7.4 $char


Parametry:

Wynik:

Przykład:


4. Przykłady

[ .... ] - zawartość znajdująca się w nawiasach kwadratowych zostanie wyswietlona tylko wtedy, gdy znalezione zostanie przynajmniej jedno z jego pól.

Przykład:

Zapis [%artist% - ] wyświetli: "Wykonawca - " tylko wtedy, gdy znacznik %artist% jest określony. Jeśli nie jest, nie zostaną wyświetlone żadne dane (myślnik oraz spacje także nie).
4.1 Standardowa składnia ATF


Składnia:  [%artist% - ][%album% - ][$num(%track%,2) - ]$if2(%title%,$filepart(%filename%))

Przykład:

Pink Floyd - Animals - 02 - Dogs4.2 Zaawansowana składnia ATF


Składnia:

	[$if2(%albumartist%,%artist%) - ][%album% - ][$num(%track%,2) - ]
	$IfStrNotEqual(%artist%,$if2(%albumartist%,%artist%),[%artist% - ])
	[$if2(%title%,$filepart(%filename%))][$if($fileext(%filename%),'   [  ',)]
	[%year%  |  ][$fileext(%filename%) ][$if(%bitrate%, '|'  ,)][%bitrate% 'kbps' ]
	[$if($fileext(%filename%),']',)][   $repeat(*,%rating%) ]
						

Wynik:

Wykonawca albumu - Album - ## - Wykonawca - Tytuł  [ Rok | Rozszerzenie | Szybkość transmisji bitów ]  Klasyfikacja
Jeśli Wykonawca albumu różni się od Wykonawcy utworu, w przeciwnym razie wyświetla format standardowy.

Przykład:

 Various - Arcana - 01 - Tripswitch - Calabi Yau   [ 2006  |  mp3  |  205 kb/s ]  *****