PROSZĘ O WSPARCIE FINANSOWE! MOŻESZ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO DALSZEGO ROZWOJU TEJ STRONY I JEJ AUTORA!

WINAMP TRANSLATION

Winamp Translation (WATranslator) to proste narzędzie, którego zadaniem jest ułatwienie i organizacja procesu tłumaczenia interfejsu programu Winamp. Można utworzyć pakiet językowy Winampa lub zrobić inne rzeczy powiązane z tłumaczeniem Winampa. To nieocenione narzędzie dla tłumaczy interfejsu Winampa oraz twórców wtyczek, którzy chcą zlokalizować swoje wtyczki.


Winamp Translation nie wymaga instalacji (działa w trybie przenośnym). Wystarczy pobrać plik na dysk i go uruchomić. Program jest częścią pakietu oprogramowania Winamp Tools, dedykowanemu programowi Winamp (w związku z tym, można go również zainstalować dzięki prostemu i intuicyjnemu instalatorowi. Sam instalator napisany jest w NSIS). Możesz pobrać program Winamp Translation. Pobierany plik jest w formacie archiwum zip. Po pobraniu pliku archiwum należy go rozpakować (na przykład darmowym programem 7zip), a następnie uruchomić program.

W skrócie, w bieżącej wersji program:

 • Posiada intuicyjny i prosty interfejs
 • Niewielki rozmiar, jest przenośny, kompatybilny z Windows 7+
 • Dzięki preferencjom, pozwala na dostosowanie go do własnych upodobań
 • Tworzy szczegółowe raporty w formacie TXT oraz HTML dla odpowiednich akcji
 • Dostępny jest w kilku językach

Program obsługuje interfejs wielojęzykowy. Jeśli chcesz możesz przetłumaczyć program na swój język. Aby to zrobić, pobierz program Winamp Translation, przejdź do katalogu "Lang" i użyj referencyjnego pliku "English.lng". Przeczytaj uważnie uwagi w nim zawarte, zwróć uwagę na to, czy program już nie obsługuje Twojego języka. Po przetłumaczeniu pliku, możesz mi go przesłać poprzez e-mail.


Winamp Translation pozwala na utworzenie pakietu językowego Winampa. Pakiet językowy Winampa jest zwykłym archiwum ZIP, którego rozszerzenie zostało zmienione na WLZ (Winamp Language Zip). Plik WLZ zawiera pliki językowe o rozszerzeniu .lng (to pliki bibliotek dll/aplikacji exe, zawierające wyłącznie zasoby-można je utworzyć używając akcji BUILD) oraz inne pliki (pliki graficzne skórek, pliki XML skórek, plik pomocy opisujący składnię ATF i inne). Bazowy plik pakietu językowego WLZ można wygenerować używając akcji WLZ.

Pliki językowe można zlokalizować używając odpowiedniego edytora zasobów (może to być na przykład Restorator, Resource Hacker, Visual Studio, etc). Pliki XML, txt, html można zlokalizować używając dowolnego edytora tekstu (na przykład Notepad++), zaś pliki graficzne można zmodyfikować używając edytora grafiki obsługującego warstwy (Adobe Photoshop, Gimp, etc). Po zmodyfikowaniu wszystkich plików, można utworzyć gotowy, zlokalizowany plik WLZ, używając akcji ZIPUP.

Lokalizując pliki językowe Winampa należy mieć na uwadze następujące rzeczy:

 • Ciąg znaków o identyfikatorze 65535 nie może być modyfikowany!
 • Ciąg znaków o identyfikatorze 65534 głównego pliku językowego 'winamp.lng' musi zawierać prawidłowy identyfikator językowy (kod języka-kod kraju, na przykład: dla amerykańskiego angielskiego: en-US, dla polskiego: pl-PL, dla niemieckiego de-DE, etc)
 • Pliki językowe przechowywane w pliku WLZ muszą znajdować się w katalogu głównym archiwum. Pliki związane ze skórkami nowoczesnymi, muszą znajdować się w podkatalogu freeform (na przykład: freeform\wasabi.xml), pliki bibliotek dll w podkatalogu dll, pliki tekstowe w katalogu docs, pliki językowe osób trzecich w podkatalogu extralng i pliki językowe w formacie INI w katalogu ini.
 • Format pliku WLZ pozwala na bezpośrednie mapowanie obrazków skórek nowoczesnych, wg schematu: freeform\<nazwa_skorki>\<oryginalny_plik_obrazka_skorki>, na przykład dla skórki nowoczesnej: freeform\winamp modern\window\menu.png
 • Tłumacząc zwroty składni ATF lub języka zapytań należy zwrócić uwagę na fakt, że niektóre elementy muszą pozostać w języku angielskim, będąc częścią znacznika lub zapytania. Na przykład zwrot składni ATF: '%artist%' lub zwrot zapytania: 'filename BEGINS C:'.
 • Możliwa jest lokalizacja tekstów podpowiedzi (teksty opisujące dane opcje). Wyjątkowo długie podpowiedzi można rozdzielić stosując znak nowej linii: '\r'

Warunkiem koniecznym do działania programu jest zainstalowany wcześniej program Winamp. Winamp Translation może wykonać cztery podstawowe akcje.

ZIPUP: Tworzenie niestandardowego pakietu językowego WLZ


Wybrana akcja pozwala na utworzenie własnego pliku pakietu językowego Winampa (WLZ) na podstawie katalogu, w którym znajdują się poszczególne pliki językowe. Możesz również dodać inne pliki (np. dokumentacja ATF, pliki językowe skórek, zewnętrznych wtyczek, etc...)

Aby utworzyć niestandardowy pakiet językowy WLZ należy wybrać odpowiednią akcję na pierwszej stronie. Prezentuje ona wszystkie dostępne akcje wraz z ich krótkim opisem.

Kolejna strona prezentuje wszystkie niezbędne ustawienia wymagane do utworzenia prawidłowego pakietu językowego. Aby go utworzyć, należy wybrać odpowiednie ścieżki dostępu oraz określić odpowiednie opcje.

 • Katalog źródłowy plików niezbędnych do utworzenia pakietu językowego Winampa
  Katalogiem źródłowym jest katalog, w którym przechowywane są pliki językowe pakietu językowego Winampa. Katalog ten może również przechowywać inne ściśle określone podkatalogi. Należą do nich:
  • dll
   Ten podkatalog przechowuje wszystkie niezbędne biblioteki dll, które mają być dołączone do pakietu językowego WLZ
  • docs
   Ten podkatalog przechowuje wszystkie niezbędne pliki tekstowe, które mają być dołączone do pakietu językowego WLZ (np. plik HTML atf.html, który opisuje składnie ATF Winampa, plik tekstowy Readme.txt, który opisuje pakiet językowy, tj. autora, prawa autorskie, dane kontaktowe, etc.)
  • extralng
   Ten podkatalog przechowuje wszystkie niezbędne pliki językowe .lng spoza oficjalnej dystrybujcji (np. wtyczki DrO), które mają być dołączone do pakietu językowego WLZ
  • freeform
   Ten podkatalog przechowuje wszystkie niezbędne pliki językowe obsługujące skórki nowoczesne, które mają być dołączone do pakietu językowego WLZ
  • ini
   Ten podkatalog przechowuje wszystkie niezbędne pliki językowe w formacie INI, które mają być dołączone do pakietu językowego WLZ
 • Katalog docelowy pliku pakietu językowego WLZ
  Katalogiem docelowym może być dowolny lokalny katalog. Domyślnym katalogiem jest pulpit użytkownika.
 • Bezpośrednio wybierz źródłowy oraz docelowy katalog
  Dzięki tej opcji możesz bezpośrednio wybrać katalog źródłowy z plikami językowymi oraz katalog docelowy dla nowo utworzonego pliku pakietu językowego WLZ.
 • Nazwa pliku wyjściowego pakietu językowego WLZ
  Możesz określić nazwę dla pliku WLZ. Domyślna nazwa składa się z nazwy programu (winamp) oraz nazwy języka (pl-pl)
 • Uaktualnij treść pliku tekstowego Readme.txt pakietu językowego WLZ
  Dzięki tej opcji możesz uaktualnić treść pliku Readme.txt o aktualne informacje (na przykład bieżąca wersja Winampa, bieżąca data i czas, tekst dla użytkownika czy też dane kontaktowe)
 • Dodaj określone pliki z podkatalogów do pliku pakietu językowego WLZ
  Dzięki tej opcji możesz zdecydować, czy pakiet językowy ma zawierać tylko podstawowe pliki językowe czy też ma uwzględniać pliki przechowywane w podkatalogach (dll, docs, extralng, freeform, INI)
 • Skopiuj nowo utworzony plik pakietu językowego WLZ do katalogu języków Winampa
  Dzięki tej opcji możesz skopiować nowo utworzony pakiet językowy WLZ do katalogu języków Winampa (Lang). Dzięki temu Winamp może go użyć, jeśli użytkownik zmieni język wskazując ten plik.
 • Nadpisz istniejący plik pakietu językowego Winampa
  Dzięki tej opcji możesz nadpisać istniejący w katalogu docelowym plik pakietu językowego o tej samej nazwie.
 • Ustaw nowo utworzony plik pakietu językowego WLZ domyślnym pakietem językowym Winampa
  Dzięki tej opcji możesz ustawić nowo utworzony plik WLZ domyślnym pakietem językowym Winampa (musi znajdować się on w katalogu języków Winampa).
 • Uruchom program Winamp z domyślnym pakietem językowym
  Dzięki tej opcji możesz uruchomić Winampa z domyślnym pakietem językowym.

Po wybraniu odpowiednich katalogów i ustawieniu odpowiednich opcji program może wygenerować pakiet językowy Winampa (WLZ). Podczas jego tworzenia program na bieżąco wyświetla postęp i informuje o przeprowadzanych działaniach. Po zakończeniu można zamknąć program lub przejść do ostatniej strony, która umożliwia wykonanie kilku dodatkowych akcji. Możesz między innymi otworzyć lub zapisać wygenerowany raport w formacie TXT lub HTML (w zależności od ustawień) lub otworzyć odpowiednie katalogi.

 • Otwarcie katalogu plików raportu
 • Otwarcie nowo utworzonego pliku raportu w powiązanej aplikacji
 • Otwarcie katalogu plików językowych Winampa
 • Otwarcie źródłowego katalogu pakietu językowego WLZ

WLZ: Tworzenie pakietu językowego WLZ


Wybrana akcja pozwala na utworzenie pliku pakietu językowego Winampa (WLZ) na podstawie katalogu, w którym znajdują się poszczególne pliki językowe.

Aby utworzyć pakiet językowy WLZ należy wybrać odpowiednią akcję na pierwszej stronie. Prezentuje ona wszystkie dostępne akcje wraz z ich krótkim opisem.

Kolejna strona prezentuje wszystkie niezbędne ustawienia wymagane do utworzenia prawidłowego pakietu językowego. Aby go utworzyć, należy wybrać odpowiednie ścieżki dostępu oraz określić odpowiednie opcje.

 • Katalog źródłowy plików niezbędnych do utworzenia pakietu językowego Winampa
  Katalogiem źródłowym jest katalog, który przechowuje najnowsze pliki Winampa. Domyślnym katalogiem jest katalog instalacji Winampa.
 • Nadrzędny katalog docelowy dla pliku WLZ oraz plików językowych Winampa
  Katalogiem docelowym może być dowolny lokalny katalog. Domyślnym nadrzędnym katalogiem jest pulpit użytkownika.
 • Bezpośrednio wybierz źródłowe pliki oraz nadrzędny katalog docelowy
  Dzięki tej opcji możesz bezpośrednio wybrać katalog źródłowy (instalacji Winampa) oraz nadrzędny katalog docelowy dla nowo utworzonego pliku pakietu językowego WLZ oraz podkatalogu z wszystkimi plikami językowymi.
 • Wyjściowe pliki
  • Utwórz tylko plik pakietu językowego WLZ
  • Utwórz plik pakietu językowego WLZ oraz wszystkie pliki językowe w podkatalogu
  Możesz użyć innej nazwy dla wyjściowego pliku pakietu językowego WLZ lub wyjściowego pliku pakietu językowego WLZ oraz podkatalogu, w którym znajdują się wszystkie wyjściowe pliki językowe. Domyślną nazwą jest Winamp-en-us. Możesz również do nazwy pliku pakietu językowego WLZ lub podkatalogu dodać informacje o bieżącej wersji Winampa, np. 5.6.6.3516.
 • Kompresuj wyjściowy plik pakietu językowego (WLZ)
  Dzięki tej opcji możesz skompresować wyjściowy plik pakietu językowego WLZ (domyślnie pakiet językowy nie jest kompresowany).
 • Skopiuj nowo utworzony plik pakietu językowego do katalogu języków Winampa
  Dzięki tej opcji możesz skopiować nowo utworzony pakiet językowy WLZ do katalogu języków Winampa (Lang). Dzięki temu Winamp może go użyć, jeśli użytkownik zmieni język wskazując ten plik.
 • Ustaw nowo utworzony pakiet językowy WLZ domyślnym pakietem językowym Winampa
  Dzięki tej opcji możesz ustawić nowo utworzony plik WLZ domyślnym pakietem językowym Winampa (musi znajdować się on w katalogu języków Winampa).
 • Nadpisz istniejący plik pakietu językowego WLZ lub katalog z plikami językowymi
  Dzięki tej opcji możesz nadpisać istniejący plik pakietu językowego WLZ lub istniejący podkatalog z wszystkimi plikami językowymi (jeśli plik pakietu językowego WLZ lub podkatalog o tej samej nazwie istnieje, a opcja nadpisywania jest wyłączona to nie zostaną one utworzone).

Po wybraniu odpowiednich katalogów i ustawieniu odpowiednich opcji program może wygenerować pakiet językowy Winampa (WLZ). Podczas jego tworzenia program na bieżąco wyświetla postęp i informuje o przeprowadzanych działaniach. Po zakończeniu można zamknąć program lub przejść do ostatniej strony, która umożliwia wykonanie kilku dodatkowych akcji. Możesz między innymi otworzyć lub zapisać wygenerowany raport w formacie TXT lub HTML (w zależności od ustawień) lub otworzyć odpowiednie katalogi.

 • Otwarcie katalogu plików raportu
 • Otwarcie nowo utworzonego pliku raportu w powiązanej aplikacji
 • Otwarcie katalogu zawierającego plik WLZ
 • Otwarcie katalogu zawierającego plik WLZ lub otwarcie katalogu zawierającego plik WLZ oraz inne pliki językowe

DIFF: Wyszukiwanie różnic w zasobach


Wybrana akcja pozwala na znalezienie różnic w zasobach pomiędzy wybranymi plikami. Polecenie to porównuje wybrany katalog, który zawiera najnowsze pliki Winampa, z wybranym plikiem pakietu językowego WLZ lub z innym katalogiem, który zawiera starsze pliki Winampa.

Aby wyszukać różnice w zasobach należy wybrać odpowiednią akcję na pierwszej stronie. Prezentuje ona wszystkie dostępne akcje wraz z ich krótkim opisem.

Kolejna strona prezentuje wszystkie niezbędne ustawienia wymagane do wyszukania różnic w zasobach pomiędzy najnowszymi i starszymi plikami Winampa. Aby to zrobić, należy wybrać odpowiednie ścieżki dostępu oraz określić odpowiednie opcje.

 • Katalog źródłowy zawierający najnowsze pliki Winampa
  Katalogiem źródłowym jest katalog, który przechowuje najnowsze pliki Winampa. Domyślnym katalogiem jest katalog instalacji Winampa.
 • Źródłowy plik WLZ lub katalog ze starszymi plikami Winampa
  • Użyj pakietu językowego WLZ ze starszymi plikami
  • Użyj katalogu ze starszymi plikami Winampa
 • Skopiuj tekstowe pliki różnicowe do katalog docelowego
  Dzięki tej opcji możliwe jest skopiowanie tekstowych plików różnicowych (które pokazują wszystkie różnice pomiędzy najnowszymi plikami, a ich starszymi odpowiednikami) do określonego podkatalogu (nazwę tego katalogu możesz zmienić-domyślną nazwą jest DIFFS), który utworzony zostanie w nadrzędnym katalogu docelowym (domyślnym katalogiem nadrzędnym jest pulpit użytkownika).
 • Bezpośrednio wybierz katalog źródłowy, źródłowy plik WLZ lub źródłowy katalog oraz nadrzędny katalog docelowy
  Dzięki tej opcji możesz bezpośrednio wybrać katalog źródłowy z najnowszymi plikami Winampa, plik pakietu językowego WLZ ze staszymi plikami Winampa lub katalog ze starszymi plikami Winampa oraz docelowy katalog nadrzędny dla odpowiedniego podkatalogu o wybranej nazwie dla utworzonych tekstowych plików różnicowych.
 • Wyklucz znane obrazki (RT_BITMAP) podczas wyszukiwania różnic w zasobach
  Dzięki tej opcji możesz wykluczyć znane obrazki (typu RT_BITMAP) podczas wyszukiwania różnic w zasobach.
 • Nadpisz istniejący katalog docelowy z tekstowymi plikami różnicowymi
  Dzięki tej opcji możesz nadpisać istniejący podkatalog w katalogu docelowym, który przechowuje tekstowe pliki różnicowe (jeśli podkatalog o tej samej nazwie istnieje, a opcja nadpisywania jest wyłączona to tekstowe pliki różnicowe nie zostaną utworzone).

Po wybraniu odpowiednich katalogów i ustawieniu odpowiednich opcji program może wygenerować tekstowe pliki różnicowe, które prezentują wszystkie zmiany pomiędzy nowszymi i starszymi plikami. Podczas ich tworzenia program na bieżąco wyświetla postęp i informuje o przeprowadzanych działaniach. Po zakończeniu można zamknąć program lub przejść do ostatniej strony, która umożliwia wykonanie kilku dodatkowych akcji. Możesz między innymi otworzyć lub zapisać wygenerowany raport w formacie TXT lub HTML (w zależności od ustawień) lub otworzyć odpowiednie katalogi.

 • Otwarcie katalogu plików raportu
 • Otwarcie nowo utworzonego pliku raportu w powiązanej aplikacji
 • Otwarcie źródłowego katalogu zawierającego najnowsze pliki Winampa
 • Otwarcie źródłowego katalogu zawierającego starsze pliki Winampa
 • Otwarcie docelowego katalogu zawierającego tekstowe pliki różnicowe

BUILD: Tworzenie pliku językowego Winampa


Wybrana akcja pozwala na utworzenie pliku językowego Winampa (.lng) na podstawie wybranego pliku.

Aby utworzyć plik językowy Winampa należy wybrać odpowiednią akcję na pierwszej stronie. Prezentuje ona wszystkie dostępne akcje wraz z ich krótkim opisem.

Kolejna strona prezentuje wszystkie niezbędne ustawienia wymagane do utworzenia prawidłowego pliku językowego Winampa. Aby go utworzyć, należy wybrać odpowiednie ścieżki dostępu oraz określić odpowiednie opcje.

 • Wejściowy plik, na podstawie którego wygenerowany zostanie plik językowy
  Możesz wybrać plik, na podstawie którego utworzony zostanie plik językowy Winampa (.lng). Może to być plik biblioteki ładowanej dynamicznie (.dll) lub plik aplikacji (.exe).
 • Katalog docelowy wygenerowanego pliku językowego
  Katalogiem docelowym może być dowolny lokalny katalog. Domyślnym katalogiem jest pulpit użytkownika.
 • Bezpośrednio wybierz plik wejściowy oraz katalog wyjściowy
  Dzięki tej opcji możesz bezpośrednio wybrać plik wejściowy oraz katalog docelowy dla nowo utworzonego pliku językowego Winampa.
 • Użyj innej nazwy dla wyjściowego pliku językowego
  Dzięki tej opcji możesz użyć innej nazwy dla wyjściowego pliku językowego Winampa. Domyślna nazwą jest nazwa pliku wejściowego.
 • Nadpisz istniejący plik
  Dzięki tej opcji możesz nadpisać istniejący w katalogu docelowym plik językowy o tej samej nazwie.

Po wybraniu odpowiednich katalogów i ustawieniu odpowiednich opcji program może wygenerować plik językowy (.lng). Podczas jego tworzenia program na bieżąco wyświetla postęp i informuje o przeprowadzanych działaniach. Po zakończeniu można zamknąć program lub przejść do ostatniej strony, która umożliwia wykonanie kilku dodatkowych akcji. Możesz między innymi otworzyć lub zapisać wygenerowany raport w formacie TXT lub HTML (w zależności od ustawień) lub otworzyć odpowiednie katalogi.

 • Otwarcie katalogu plików raportu
 • Otwarcie nowo utworzonego pliku raportu w powiązanej aplikacji
 • Otwarcie katalogu pliku źródłowego
 • Otwarcie katalogu zawierającego nowo utworzony plik językowy

Pobieranie

Możesz pobrać program Winamp Translation. Pobierany plik jest w formacie archiwum zip. Po pobraniu pliku archiwum należy go rozpakować (na przykład darmowym programem 7zip), a następnie uruchomić program.


Program Winamp Translation przeznaczony jest dla systemu Windows 7 lub nowszego. Warunkiem koniecznym jest zainstalowany program Winamp. Program rozprowadzany jest całkowicie za darmo.

Pobierz Winamp Translation